• Russian (CIS)
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)
facebook twit YouTube flickr

Курс валют ЦБ РФ

на 26.10.2016
BGN Болгарский лев
34,5267
USD Доллар США
62,0480
EUR Евро
67,4958
Школа при посольства России в Болгарии

<Белая книга нарушений прав человека на Украине

Год литературы

55 лет РУДН

Инвестиционный портал

Всемирная Россия

Русская газета

Газета Русия Днес

портал для соотечественников, проживающих за рубежом

русский дневник

БРИКС

Россия в БРИКС

ПЕНСИИ

Въпросите за пенсионното осигуряване на гражданите на Русия и България, пребиваващи на териториите на двете страни, са регулирани със съвместен договор за социално осигуряване между Руската Федерация и Република България от 27 февруари 2009 г /наричан по-долу Договор/, а също така и със Споразумение между Министерството на здравеопазването и социалното развитие на Руската Федерация и Министъра на труда  и социалните грижи на Република България за прилагане на Договора от 13 ноември 2010 г./наричано по-нататък Споразумение/.
Договорът е съставен на пропорционален принцип, който се основава на пенсионирането на правоимащото лице на всяка от страните от собствения бюджет на държавата, в която е придобило пенсионни права, и която определя нейния размер.
Предмет на Договора за гражданите на Руската Федерация са трудовите пенсии при навършена пенсионна възраст, в това число и при ранно пенсиониране, пенсиите по инвалидност, наследствените пенсии, а също така и социалните.
Социалните пенсии се определят и изплащат съгласно законодателството на държавата, на територията на която живее лицето. Това означава, че социална  пенсия, отпусната в Русия, не може да бъде изплащана в България.
Договорът не предоставя право на пенсионно осигуряване на гражданите на други държави, в това число на граждани от бившите Съветски републики.
Договорът не засяга пенсионното осигуряване на военнослужещи, на приравнените към тях в пенсионно отношение лица и на държавните служители.
Отпускането, преминаването от един на друг вид, преизчисляването и преразглеждането на пенсиите, се извършва чрез попълване и подаване на формуляр, определен от държавата, в която живее лицето, а също и чрез подаване на всички други необходими документи в компетентните учреждения на  тази от Договарящите се Страни, на чиято територия живее осигуреното лице.

Определяне и изплащане на пенсия

Ако гражданин, живеещ на територията на България иска да му бъде отпусната руска пенсия, той трябва да се обърне към  Националния осигурителен институт и/или към  някое от неговите териториални подразделения, които да установят необходимото взаимодействие с Пенсионния фонд на Руската Федерация /ПФР/ по въпросите за неговото пенсионно осигуряване.
При определянето на право на пенсия в съответствие със законодателството на Договарящите се страни и при преобразуването на пенсионните права в съответствие със законодателството на Руската Федерация, се взема под внимание трудовият /осигурителният/ стаж, придобит на територията на двете Договарящи се Страни, с изключение на случаите, в които периодите на стажа съвпадат по време. */ съгласно чл.10, ал.1 от Договора/.
Всяка от Договарящите се Страни изчислява размера на пенсията според осигурителния /трудовия/ стаж, а в Република България - според дохода, в съответствие със законодателството на Договарящата се страна. Изчисляването и потвърждаването на осигурителния /трудовия / стаж, според който ще се определи размерът на пенсията, се осъществява според изискванията  на Договора и законодателството на тази от Договарящите се Страни, която отпуска пенсията.** /съгласно чл.11,т.1 от Договора/.
В случаите, в които общата продължителност на осигурителния /трудовия/ стаж, придобит съгласно законодателството на една от Страните, е по-малка от година, и този период не дава право на пенсия, то този период се зачита от съответната компетентна организация на другата Страна при условие, че общо придобитият от лицето осигурителен /трудов/ стаж  в същата тази Друга Страна му дава право на пенсия.

Преизчисляване размера на пенсията

Пенсиите, отпуснати преди влизането в сила на този Договор, могат да бъдат преразгледани в съответствие с изискванията на Договора след подадено заявление на първо число от месеца, следващ месеца на подаване на съответното заявление, но не по-рано от датата на влизане в сила на дадения Договор. *** /съгласно чл.23 от Договора/.
Такова преразглеждане на датата на подаване на заявлението не може да доведе до намаляване размера на пенсията. При това се има предвид, че сборът от двете пенсии - руска и българска, изчислени според изискванията на Договора, не може да бъде по-малък от размера на пенсиите, получавани от лицето преди влизането в сила на Договора. За тази цел, когато е необходимо, преди приемане на решение за преразглеждане на пенсията, в Пенсионния фонд на Руската Федерация се изпраща формуляр за предварително изчисление размера на пенсията в рамките на определеното от Договора. Заявление, подадено за определяне или преразглеждане на пенсия според изискванията на Договора, подадено съгласно законодателството на една от  Договарящите се страни, се счита за едновременно подадено и в другата Договаряща се Страна. При това за дата на подаване на заявлението се счита датата на подаване пред компетентните органи на първата от Договарящите се страни.
В България  преводите на сумите по определените пенсии се извършват от Пенсионния Фонд на Руската Федерация /ПФР/ всяко тримесечие, в последния месец на тримесечието по сметка на Националния осигурителен институт  /НОИ/, който е длъжен да изплати руските пенсии на техните получатели. Свързаните с това разходи се поемат от   ПФР и НОИ.
При такова изплащане /превод/ на пенсията, не се изисква представянето на документ, потвърждаващ, че  гражданинът е жив.
Изплащането /превода/ на сумите по руските пенсии, определени и изплащани в България до влизането в сила на Договора, продължава по реда, предвиден от законодателствата на двете Страни,  ( в това число е наложително ежегодното представяне на документ, че гражданинът, получаващ пенсия, е жив,) до преразглеждането на пенсиите според изискванията на Договора.  
Необходимият набор от документи, които трябва да представят гражданите, постоянно живеещи в България, за отпускане на руска трудова пенсия, според изискванията на Договора, е публикуван на официалния сайт на  ПФР в раздел „Пенсионно осигуряване на граждани, живеещи зад граница, в рамките на международни договори и споразумения с Руската Федерация”.

Многоканален телефон за справка в отдел „клиенти” на Департамента на ПФР по въпросите за пенсионно осигуряване на лица, живеещи зад граница:
+7/495/987-80-30

Подробна информация може също да получите на официалния сайт на Пенсионния Фонд на Руската Федерация www.pfrf.ru